Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU

Wielki konkurs na FB

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie – Wielki konkurs na FB (zwanym dalej: "Konkursem") jest Sevroll-System Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495) przy Placu Czerwca 1976 roku 1B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem: 0000013545, posiadająca numer NIP: 951-16-29-689, REGON: 012359683, o kapitale zakładowym w wysokości 50,000 PLN (zwana dalej „Organizatorem”). Sevroll-System Sp. z o.o. jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 k.c.

1.2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. 2009 Nr 101, poz. 1540).

1.3. Konkurs jest organizowany przez Organizatora, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dla użytkowników internetu, w szczególności użytkowników Facebooka, w terminie trwania Konkursu.

1.4. Informacje o Konkursie oraz jego zasadach zawarte będą w materiałach reklamowych Organizatora w placówkach oferujących Produkty Sevroll a także na stronie internetowej www.sevroll.pl.

1.5. Konkurs trwa od 01.07.2018 r. od godziny 00:01, do dnia 30.09.2018 roku, do godziny 23:59.

1.6. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

2.1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej: „Uczestnikiem”) mogą być:

  • a) pełnoletnie osoby fizyczne posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • b) osoby posiadające konto w serwisie www.facebook.com (FB);
  • c) poprzez wykonanie zadania konkursowego i przesłanie utworu Organizatorowi wyrazi chęć wzięcia udziału w Konkursie, wyrazi zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych i zaakceptuje warunki Regulaminu;
  • d) nie jest osobą pozostającą w stosunku pracy z Organizatorem, nie jest członkiem rodziny pracowników Organizatora, podwykonawcą lub współpracownikiem Organizatora.

2.2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i rezygnacja z niego może nastąpić w każdej chwili poprzez wysłanie wiadomości prywatnej na serwisie FB skierowanej do Organizatora.

2.3. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje w całości Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Akceptacja warunków odbywa się poprzez dopisanie w pracy konkursowej sformułowania „Akceptuję regulamin konkursu”.

2.4. Uczestnictwa w Konkursie, jak również praw i obowiązków z nim związanych, w tym prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

2.5. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny.

3. Dane osobowe

3.1. Uczestnik akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych, które zostaną Organizatorowi udostępnione przez Uczestnika. Uczestnik jest świadomy, iż wykorzystywanie danych przez Organizatora nie jest tożsame z wykorzystywaniem danych użytkownika serwisu FB.

3.2. Każdy z Uczestników biorących udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, tj. imienia i nazwiska (lub nazwy profilu w serwisie FB), numeru telefonu oraz adresu e-mailowego.

3.3. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane wyłącznie w celu:

  • a) realizacji Konkursu i promocji Konkursu;
  • b) przyznania nagród i odbioru nagród;
  • c) wysyłki informacji związanych z Konkursem;
  • d) promocji organizatora poprzez opublikowanie danych zwycięzców na stronie internetowej organizatora oraz prac konkursowych.

3.4. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku oraz Rozporządzenia Ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE.

3.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie wyrażenie zgody na udział i publikacje danych jest tożsame z brakiem udziału w Konkursie.

3.6. Każdy uczestnik posiada prawo do:

  • 3.6.1. Dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora.
  • 3.6.2. Poprawiania swoich danych.
  • 3.6.3. Zaprzestania przetwarzania danych.
  • 3.6.4. Sprzeciwu do przetwarzania danych i ich usunięcia oraz przenoszenia.
  • 3.6.5. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • 3.6.6. Wniesienia skargi do Organu nadzorczego (UODO ul. Stawki , Warszawa).

3.7. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez Organizatora i nie będą przekazywane poza obszar EOG.

3.8. Organizator konkursu zabezpiecza i przetwarza dane osobowe stosując odpowiednie środki bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, w tym stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa.

3.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, gdy niepodanie bądź usuniecie danych osobowych w trakcie trwania konkursu uniemożliwi otrzymanie przez uczestnika nagrody w Konkursie.

3.10. Po zakończeniu Konkursu i wydaniu nagród dane osobowe uczestników zostaną usunięte i nie będą wykorzystywane przez Organizatora.

4. Zasady Konkursu

4.1. Aby dokonać zgłoszenia do Konkursu oraz wziąć w nim udział należy w terminie trwania Konkursu:

  • a) wykonać aranżację z wykorzystaniem Sevrollbox i przesłanie jej na adres e-mail konkurs@sevroll.pl w formie fotograficznej, graficznej lub filmowej, Organizator następnie udostępni nadesłaną prace na funpage na FB;
  • b) każdy uczestnik ma prawo opublikować dowolną liczbę zgłoszeń;
  • c) praca konkursowa musi zostać opublikowana zgodnie z postanowieniami Regulaminu, nie później niż do dnia 30 września 2018 roku do godziny 23:59.

4.2. Spośród wszystkich prac zgłoszeniowych, nadesłanych przez Uczestników biorących udział w Konkursie, użytkownicy FB za pomocą „lajków” wytypują zwycięzców danego miesiąca.

4.3. Uczestnik, który dokonał zgłoszenia do Konkursu zgodnie z Regulaminem, może w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez zgłoszenie tego Organizatorowi.

5. Wyłonienie zwycięzców konkursu i nagrody konkursowe

5.1. Prace Konkursowe będą poddane ocenie przez użytkowników FB, którzy swoimi „lajkami” będą głosować na najlepsze prace miesiąca. W każdym z miesięcy obowiązywania Konkursu, tj. lipcu, sierpniu i wrześniu 2018 roku typowanych będzie 5 najlepszych prac miesiąca (tj. takich, które uzyskają największa liczbę „lajków” w danym miesiącu).

5.2. Praca zgłoszona w danym miesiącu obowiązywania Konkursu, bierze udział w głosowaniu tylko w miesiącu, w którym została zgłoszona.

5.3. Nagrody przyznane zostaną dla autorów najlepszych prac zdaniem użytkowników FB (takich 5 osób, które uzyskają największa liczbę „lajków”) za dany miesiąc obowiązywania Konkursu. Nagrodami w konkursie są ufundowane przez Organizatora:

  • a) za miesiąc lipiec 2018 roku – torby termiczne (5 szt.);
  • b) za miesiąc sierpień 2018 roku – smartwatche (5 szt.);
  • c) za miesiąc wrzesień 2018 roku – polary (5 szt.).

Organizator zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych nagród.

5.4. Wyniki Konkursu będą ogłaszane sukcesywnie na profilu Organizatora na portalu www.facebook.com, i tak:

  • a) za miesiąc lipiec 2018 roku ogłoszenie o wynikach nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia 2018 roku;
  • b) za miesiąc sierpień 2018 roku ogłoszenie o wynikach nastąpi nie później niż do dnia 30 września 2018 roku;
  • c) za miesiąc wrzesień 2018 roku ogłoszenie o wynikach nastąpi nie później niż do dnia 31 października 2018 roku.

5.5. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego – ustawa z dnia 26 lipca 199 1 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 1993r. nr 90 poz. 416 z późn. zm.). Wartość ufundowanej jednej nagrody nie przekracza 110 zł brutto.

5.6. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego zastrzega, że z chwilą wydania nagrody, nabywa całość autorskich praw majątkowych do nagrodzonych utworów.

5.7. Kontakt ze zwycięzcami Konkursu odbędzie się poprzez system prywatnych wiadomości na serwisie FB.

5.8. Nagrody w Konkursie nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

6. Wyłączenie z udziału w Konkursie

6.1. Wyłączenie z udziału w Konkursie następuje w rezultacie rażącego naruszenia postanowień Regulaminu, po uprzednim wezwaniu uczestnika do zaprzestania naruszeń.

7. Postępowanie Reklamacyjne

7.1. Reklamacje związane z Konkursem należy kierować na poniższy adres: Sevroll-System Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495) przy Placu Czerwca 1976 roku 1B, lub na adres e-mail: konkurs@sevroll.pl.

7.2. Reklamacje należy nadsyłać do dnia 10.10.2018 roku.

7.3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data nadania przesyłki. Reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. Reklamujący zobowiązany jest wraz z reklamacją doręczyć wszelkie dokumenty na potwierdzenie swoich racji oraz przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające reklamację.

7.4. Do rozstrzygania reklamacji powołana zostanie 3 osobowa Komisja przez Organizatora. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

7.5. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnicy zostaną powiadomieni: w przypadku złożenia reklamacji drogą mailową – Uczestnicy otrzymają odpowiedź z rozpatrzeniem reklamacji drogą mailową w przypadku złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty – Uczestnicy otrzymają odpowiedź z rozparzeniem reklamacji listem poleconym.

7.6. Decyzje Komisji do zgłoszonej reklamacji są ostateczne.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz w serwisie FB przez cały czas trwania Konkursu.

8.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, pod warunkiem, że zmiany takie nie naruszą praw nabytych Uczestników Konkursu.

8.3. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania wyników Konkursu w stosunku do Uczestników, postępujących niezgodnie z zasadami wymienionymi w tym Regulaminie.

8.4. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad oraz stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach ogłaszanych przez Organizatora.

8.5. Uczestnicy Konkursu działający sprzecznie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie mogą decyzją Organizatora zostać zdyskwalifikowani lub pozbawieni prawa do nagrody.

8.6. Wszelkie kwestie i spory związane z Konkursem i uczestnictwem w nim podlegają przepisom prawa polskiego i jurysdykcji sądów polskich z zastrzeżeniem przepisów o ochronie danych osobowych.

8.7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.