Regulamin Akcji Promocyjnej

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SEVROLL

I. Organizator Akcji Promocyjnej

Sevroll-System Sp z o.o. , której siedzibą jest Warszawa-Ursus, pod adresem : Plac Czerwca 1976 roku 1B, 02-495 Warszawa, NIP: 951-16-29-689; KRS: 0000013545; BDO:000010050, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Kapitał Zakładowy: 50.000,00 PLN zwana dalej Organizatorem.

II. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej

1) Akcja Promocyjna kierowana jest do pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., pełnoletnich osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz do osób prawnych, które dokonały zakupu produktów Organizatora w okresie obowiązywania Akcji Promocyjnej, zwanych dalej Uczestnikami Akcji Promocyjnej.

2) W Akcji Promocyjnej nie mogą brać udziału osoby mające z Organizatorem powiązania rodzinne, kapitałowe, majątkowe lub wynikające ze stosunku pracy. 

III. Zasady Akcji Promocyjnej

1) Udział w Akcji Promocyjnej jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

2) Treść niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.sevroll.pl oraz w placówce handlowej prowadzącej sprzedaż detaliczną bądź hurtową produktów Organizatora, będącej miejscem organizacji Akcji Promocyjnej.

3) Informacja o czasie trwania Akcji Promocyjnej dostępna jest na plakatach promocyjnych oraz w placówce handlowej prowadzącej sprzedaż detaliczną bądź hurtową produktów Organizatora, będącej miejscem organizacji Akcji Promocyjnej.

4) Na warunkach przewidzianych w Akcji Promocyjnej możliwy jest zakup maksymalnie dwóch pakietów promocyjnych. Szczegóły dotyczące  pakietów promocyjnych znajdują się na plakatach promocyjnych.

5) Każda Akcja Promocyjna  organizowana przez Organizatora jest odrębna, a informacje dotyczące czasu jej trwania oraz zasad Akcji Promocyjnej znajdują się na plakatach promocyjnych, u przedstawicieli handlowych SEVROLL oraz w  placówce handlowej prowadzącej sprzedaż detaliczną bądź hurtową produktów Organizatora, będącej miejscem organizacji Akcji Promocyjnej.

6)Pakiet promocyjny oznacza objęte promocją produkty główne  Organizatora o określonej wartości wraz z dodatkowym produktem promocyjnym za kwotę 1 zł netto.

7) Uczestnicy Akcji Promocyjnej nie mogą przenieść prawa do uzyskania pakietu promocyjnego na osoby trzecie.

8) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany pakietu promocyjnego na inny tego samego rodzaju i o tej samej wartości rynkowej w trakcie trwania Akcji Promocyjnej.

9) Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenie terminu obowiązywania Akcji Promocji;

10) Akcja Promocyjna trwa do wyczerpania Pakietów promocyjnych.

IV. Postępowanie Reklamacyjne oraz przekazanie pakietów promocyjnych

1) Pakiety Promocyjne zakupione w ramach Akcji promocyjnej nie podlegają zwrotowi. Powyższe postanowienie nie narusza jednak uprawnień Uczestnika wynikających z właściwych przepisów o rękojmi za wady fizyczne lub prawne bądź gwarancji, jeżeli gwarancja została w odniesieniu do danego produktu udzielona.

2) Reklamacje rozpatruje Organizator zgodnie z warunkami gwarancji określonymi przez Organizatora.

V. Postanowienia końcowe

1) Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny będzie przez czas trwania Akcji promocyjnej w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej Organizatora www.sevroll.pl oraz w placówce handlowej prowadzącej sprzedaż detaliczną bądź hurtową produktów Organizatora, będącej miejscem organizacji Promocji.

2) Ogólne zasady przeprowadzenia akcji promocji określa niniejszy Regulamin.

Każda promocja organizowana przez Organizatora jest odrębna,  pozostałe dane o charakterze informacyjnym dotyczące konkretnej akcji promocyjnej  znajdują się w materiałach reklamowych.

3) Wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej oznacza wyrażenie zgody na warunki promocji określone w niniejszym Regulaminie.

4) Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia Akcji Promocyjnej.

Regulamin do pobrania po kliknięciu >>TUTAJ<<